# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 8 186 7 11
نوشین بیجاری 8 332 7 0
مریم حسن لو 4 257 4 0
نرگس خان پور اردستانی - - - -
فاطمه خاکدان 10 440 10 7
فاطمه ربیع زاده 4 47 1 0
مهدی صادقی 5 114 3 6
ربابه لطیف 6 128 5 5
فرشید پروینی 8 235 8 11
مهدی گلستانی نسب 4 45 1 9
ساغر یوسف نیا 6 351 6 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 5 97 14 50
نوشین بیجاری 7 269 12 39
مریم حسن لو 4 199 5 19
نرگس خان پور اردستانی - - - -
فاطمه خاکدان 8 266 19 45
فاطمه ربیع زاده 2 6 6 14
مهدی صادقی 5 95 8 25
ربابه لطیف 4 52 12 27
فرشید پروینی 7 147 13 31
مهدی گلستانی نسب 3 26 8 15
ساغر یوسف نیا 6 259 10 23
Top