نمایش 9 - 16 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 6 153 6 11
نوشین بیجاری 8 264 7 0
مریم حسن لو 4 236 2 0
فاطمه خاکدان 8 313 8 6
فاطمه ربیع زاده 3 19 0 0
مهدی صادقی 3 86 3 5
ربابه لطیف 5 102 5 5
فرشید پروینی 8 176 7 11
مهدی گلستانی نسب 3 36 1 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
نوشین بیجاری 7 225 11 36
مریم حسن لو 4 190 4 17
فاطمه خاکدان 6 189 14 39
فاطمه ربیع زاده 1 1 2 6
مهدی صادقی 3 79 7 24
ربابه لطیف 3 45 11 22
فرشید پروینی 7 103 10 27
مهدی گلستانی نسب 2 22 7 13
Top