نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 6 150 6 11
نوشین بیجاری 8 256 7 0
فرشید پروینی 8 168 7 11
مریم حسن لو 4 236 2 0
فاطمه خاکدان 8 306 8 6
فاطمه ربیع زاده 3 19 0 0
مهدی صادقی 3 83 3 5
مهدی گلستانی نسب 3 35 1 6
ربابه لطیف 5 98 5 5
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
نوشین بیجاری 7 217 11 36
فرشید پروینی 7 96 10 27
مریم حسن لو 4 189 4 17
فاطمه خاکدان 6 180 14 39
فاطمه ربیع زاده 1 1 2 6
مهدی صادقی 3 76 7 24
مهدی گلستانی نسب 2 22 7 13
ربابه لطیف 3 44 11 22
Top