نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 6 133 5 11
نوشین بیجاری 8 226 6 0
فرشید پروینی 8 137 6 11
مریم حسن لو 4 232 2 0
فاطمه خاکدان 8 264 8 6
فاطمه ربیع زاده 3 17 0 0
مهدی صادقی 3 75 3 5
مهدی گلستانی نسب 3 33 1 6
ربابه لطیف 5 93 5 5
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
نوشین بیجاری 7 195 11 36
فرشید پروینی 6 85 10 27
مریم حسن لو 4 184 4 17
فاطمه خاکدان 6 159 14 39
فاطمه ربیع زاده 1 1 2 6
مهدی صادقی 3 68 6 21
مهدی گلستانی نسب 2 20 7 13
ربابه لطیف 3 43 11 22
Top