نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 6 147 6 11
نوشین بیجاری 8 248 7 0
فرشید پروینی 8 157 7 11
مریم حسن لو 4 236 3 0
فاطمه خاکدان 8 294 8 6
فاطمه ربیع زاده 3 18 0 0
مهدی صادقی 3 82 3 5
مهدی گلستانی نسب 3 34 1 6
ربابه لطیف 5 99 5 5
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
نوشین بیجاری 7 210 11 36
فرشید پروینی 6 90 10 27
مریم حسن لو 4 186 4 17
فاطمه خاکدان 6 176 14 39
فاطمه ربیع زاده 0 0 1 4
مهدی صادقی 3 75 7 24
مهدی گلستانی نسب 2 21 7 13
ربابه لطیف 3 43 11 22
Top