نمایش 1 - 8 از 8 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 6 129 5 11
نوشین بیجاری 8 220 6 0
فرشید پروینی 7 130 6 10
فاطمه خاکدان 8 249 8 6
فاطمه ربیع زاده 2 12 0 0
مهدی صادقی 3 69 3 5
مهدی گلستانی نسب 3 30 1 6
ربابه لطیف 5 89 5 5
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
نوشین بیجاری 7 173 11 36
فرشید پروینی 6 75 10 27
فاطمه خاکدان - - - -
فاطمه ربیع زاده - - - -
مهدی صادقی 4 65 8 24
مهدی گلستانی نسب 2 19 7 14
ربابه لطیف - - - -
Top