# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 6 124 5 11
مهدی صادقی 3 58 2 5
فرشید پروینی 7 115 6 9
مهدی گلستانی نسب 2 29 1 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
مهدی صادقی 4 63 9 25
فرشید پروینی 6 71 10 27
مهدی گلستانی نسب - - - -
Top