نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 8 181 7 11
نوشین بیجاری 8 312 7 0
مریم حسن لو 4 256 4 0
فاطمه خاکدان 10 422 10 7
فاطمه ربیع زاده 4 32 0 0
مهدی صادقی 4 110 3 5
ربابه لطیف 6 123 5 5
فرشید پروینی 8 218 8 11
مهدی گلستانی نسب 4 41 1 9
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 4 57 9 36
نوشین بیجاری 7 245 11 36
مریم حسن لو 4 197 4 17
فاطمه خاکدان 8 236 17 42
فاطمه ربیع زاده 1 1 4 11
مهدی صادقی 4 89 8 25
ربابه لطیف 3 49 11 22
فرشید پروینی 7 130 13 31
مهدی گلستانی نسب 2 23 7 13
Top