# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 5 110 5 11
مهدی صادقی 3 51 2 5
فرشید پروینی 7 95 4 9
مهدی گلستانی نسب 2 21 1 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 3 52 7 31
مهدی صادقی 3 45 6 21
فرشید پروینی 6 58 9 27
مهدی گلستانی نسب - - - -
Top